Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. NajReklama s.r.o. so sídlom Húskova 31, 040 23 Košice, IČO: 45 289 298, DIČ: 202 295 72 11 vo vzťahu ku svojím zákazníkom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“). VOP upravujú právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou NajReklama s.r.o. a tretími osobami, ako jej klientmi, týkajúce sa poskytovania služieb obchodnou spoločnosťou NajReklama. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvného vzťahu medzi NajReklama s.r.o. a jej klientom a sú zverejnené a dostupné v prevádzkových priestoroch NajReklama s.r.o. a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.najreklama.sk/info/obchodne-podmienky/

1.2. VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov právneho záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, medzinárodné zmluvy, dohody a zvyklosti.

2. Definícia základných pojmov

2.1. Služby, ktoré tieto VOP upravujú sú najmä nasledujúce služby a práce poskytované alebo vykonávané spoločnosťou NajReklama, s.r.o. pre Objednávateľa na základe jeho objednávky:

 • vytvorenie eshopu na základe špecifikovanej objednávky Objednávateľa Zhotoviteľom, na základe uzavretej Zmluvy o dielo
 • vytvorenie web stránky, registrácia domény u externej dohotnutej spoločnosti Zhotoviteľom na účet Objednávateľa v prípade výslovného záujmu Objednávateľa
 • poskytovanie Webhostingu Zhotoviteľom, v prípade výslovného záujmu Objednávateľa
 • realizácia, údržba, upgrade a update eshopov a web stránok
 • rozširovanie funkcionality eshopu v prípade výslovného záujmu Objednávateľa
 • podporné a doplnkové služby
 • správa emailových kampaní

2.2. Rozsah a druh Služieb je definovaný v Zmluve o dielo a/alebo objednávke. Doobjednanie ďalšej Služby po dodaní Diela sa považuje za novú objednávku v zmysle týchto VOP a Zmluvy o dielo.

2.3. Pri Službách upravených vo VOP rozlišujeme nasledujúce pojmy:

 • “Objednávateľ”– je klient spoločnosti NajReklama s.r.o., ktorému sa poskytujú Služby v zmysle Zmluvy o dielo a týchto VOP
 • “Zhotoviteľ“– je tvorca diela web stránky, čiže NajReklama s.r.o.
 • “ Objednávka“- je písomná alebo online vyplnená objednávka Služieb, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené spoločnosťou NajReklama s.r.o.
 • „Zmluva o dielo“– je zmluva o poskytnutí prác a služieb alebo akýkoľvek obdobný vzťah medzi spoločnosťou NajReklama s.r.o. a Objednávateľom, uzatvorená v písomnej forme, na základe ktorej spoločnosť NajReklama s.r.o. poskytuje Objednávateľovi Služby. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo, ak Zmluva neurčuje niečo iné sú VOP a Objednávka.
 • „Zmluvné strany“– je spoločné pomenovanie pre spoločnosť NajReklama s.r.o. ako Zhotoviteľa a klienta ako Objednávateľa.
 • “Doména”– je meno, pod ktorým je dostupná web stránka alebo eshop na internete.
 • Webhosting” – je priestor na webovom servri, na ktorom je web stránka fyzicky umiestnená a dostupná na internete.
 • “Termín dodania” – je časový úsek za ktorý bude zhotovená webová stránka alebo eshop po dodaní všetkých podkladov a zvolení grafického návrhu web stránky
 • “Grafická šablóna”– je predom pripravený vzhľad web stránky alebo eshopu
 • „Redakčný systém (CMS)”– je publikačný systém určený na správu obsahu web stránky alebo eshopu
 • “Modul” – je súčasť webovej stránky alebo eshopu, ktorá rozširuje jej funkčnosť
 • “Školenie”– je doplnková služba, pri ktorej zhotoviteľ oboznámi objednávateľa s potrebnými informáciami pre správu webstránky alebo e-shopu. Školenie prebieha jednorázovo v priestoroch spoločnosti NajReklama s.r.o. V prípade dohody je možné školenie aj telefonicky, prípadne cez službu Skype.
 • „Cenník“– je cenník Produktov a Služieb spoločnosti NajReklama s.r.o.

2.4. Na účely týchto VOP pod pojmom Obchodný zákonník rozumieme zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2.5. Na účely týchto VOP pod pojmom Občiansky zákonník rozumieme zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.6. Na účely týchto VOP pod pojmom Autorský zákonník rozumieme zákon č. 618/2003 Zb. v znení neskorších predpisov. Toto je aktualizovane ?

3. Špecifikácia služieb

3.1 Všeobecná špecifikácia služieb

3.1.1. Poskytovanie služieb a ich rozsah sa riadi právnymi predpismi SR. Cena poskytovaných služieb sa riadi aktuálne platným cenníkom, ktorý je zverejnený na stránkach zhotoviteľa. Medzi základné služby poskytované Zhotoviteľom patrí tvorba, aktualizácia a správa webových stránok, e-shopov, vytváranie a spravovanie reklamných kampaní, grafické služby a poskytovanie webhostingu. Ďalšie doplnkové služby sú predmetom dojednania, s ktorým súhlasia obe strany.

3.1.2. Objednávateľ pred objednaním služby/diela dostane cenovú ponuku. Celková cena sa môže od predbežnej ceny odlišovať v rozmedzí +-30%. Rozdiel v cene môže byť aj vyšší a to v prípade, že na webovej stránke boli vykonané práce, ktoré neboli súčasťou špecifikácie webovej stránky, alebo Objednávateľ poskytol zhotoviteľovi nepresné informácie ohľadom programovania doplnkových komponentov.

3.1.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi 50 % ceny diela vo forme preddavku. Až po zaplatení predmetného preddavku zhotoviteľ začne pracovať na zhotovení diela. Zhotoviteľ vystaví za týmto účelom objednávateľovi zálohovú faktúru. Zvyšnú časť ceny diela bude zhotoviteľ účtovať po skončení a prebratí diela formou faktúry – daňového dokladu. K prebratiu diela dochádza súčasne s odovzdaním diela objednávateľovi zhotoviteľom. V prípade nejasností je teda rozhodujúci dátum, kedy zhotoviteľ dielo odovzdal objednávateľovi .Štandardná doba splatnosti faktúr je 10 dní, ak nie je v Objednávke na vytvorenie webovej stránky dohodnutý iný termín.

3.1.4. V prípade záujmu Objednávateľa o službu, ktorá nebola predmetom uzatvorenej Zmluvy o dielo, bude táto služba spoplatnená hodinovou sadzbou 25 €.

3.1.5. V prípade záujmu Objednávateľa o modul, ktorý rozšíri funkcionalitu diela, Objednávateľ za neho zaplatí cenu modulu, spoločne s DPH a 1 hodinou práce. Počet hodín sa môže líšiť podľa potreby. Moduly, ktoré zhotoviteľ ponúka sa nachádzajú v oficiálnej databáze modulov.

3.2. Webhosting

3.2.1 Objednávateľ si môže ku dielu  objednať webhosting u Zhotoviteľa, ktorý má možnosť využívať prvý rok bezplatne a ktorý bude po prvom roku spoplatnený sumou vo výške 50 Eur, ak je dielom e-shop a 40 Eur, ak je dielom webová stránka.

3.2.2. Ak má Objednávateľ záujem o webhosting u Zhotoviteľa, minimálna doba využívania webhostingu u objednávateľa sú 2 roky.

3.2.3. Webhosting je dátovo neobmedzený, avšak tieto dáta sa musia využívať účelne a len vo vzťahu k dielu.

3.2.4. K webhostingu patrí aj možnosť zriadenia e-mailových schránok. Počet týchto schránok nie je neobmedzený, ale Objednávateľ má v prípade záujmu možnosť pridania nových schránok prostredníctvom webového rozhrania: admin.websupport.sk v sekcii emaily.

3.3 Email marketing

Zhotoviteľ ponúka inštaláciu a nastavenie systému, ktorý umožní objednávateľovi v prípade objednania služby “Email marketing” rozosielať a spravovať emailové kampane. Zhotoviteľ v žiadnom prípade nedodáva zoznamy emailových adries a nenesie zodpovednosť za rozosielané emaily dodaným systémom. Objednávateľ v tomto prípade nesie zodpovednosť za obsah rozosielaných správ, aj v prípade, že je daná emailová správa označená ako nevyžiadaná.

4. Referencia na web stránku zhotoviteľa

Zhotoviteľ má právo uviesť svoj reklamný hypertextový odkaz v spodnej časti web stránky alebo eshopu Objednávateľa pre svoju propagáciu. Zhotoviteľ má taktiež právo uvádzať ukážky web stránky alebo eshopu objednávateľa pre svoju propagáciu.

5. Dĺžka dodacej doby

5.1. Štandardná dodacia dĺžka eshopu je 2 – 6 týždňov v závislosti na zvolenom balíku služieb. Štandardná dodacia doba  web stránky je 1 – 4 týždne v závislosti na zvolenom balíku služieb.

5.2. Štandardná dodacia doba sa automaticky predlžuje o každý deň, počas ktorého je Objednávateľ v omeškaní s dodaním podkladov alebo informácie, ktorá je potrebná na pokračovanie v zhotovení diela.

5.3. Maximálna dĺžka omeškania Objednávateľa sú 3 mesiace. Po presiahnutí tejto trojmesačnej lehoty dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Zhotoviteľom s následkom zániku Zmluvy o dielo. Zhotoviteľovi v takomto prípade vzniká právo na ponechanie si preddavku vo výške 50 % z ceny.

5.4. Štandardná dodacia doba sa taktiež predlžuje v prípade vonkajších  neovplyvniteľných okolností, ktoré zabraňujú Zhotoviteľovi v riadnom zhotovení diela, napríklad výpadok prúdu apod.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Práva Zhotoviteľa

6.1.1.  Zhotoviteľ ma právo na riadne a včasné zaplatenie ceny diela.

6.1.2. Zhotoviteľ má právo požadovať od Objednávateľa súčinnosť pri zhotovovaní diela a požadovať od Objednávateľa všetky potrebné informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zhotovenie diela.

6.1.3. V prípade, ak Objednávateľ nereaguje na výzvy Zhotoviteľa súvisiace s obsahom predchádzajúceho článku, Zhotoviteľ má právo navýšiť cenu diela spôsobom, aký je uvedený v Zmluve o dielo, ktorú Zmluvné strany uzatvorili.

6.1.4. Zhotoviteľ má právo na prístup do administratívneho účtu zriadeného k dielu z dôvodu prípadnej údržby diela. V prípade výslovnej žiadosti Oprávneného na vymazanie prístupu Zhotoviteľa, môže k tomuto výmazu dôjsť.

6.2. Povinnosti Zhotoviteľa

6.2.1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky spôsobom, aký je ustanovený v tejto zmluve.

6.2.2. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní ceny za dielo spôsobom uvedeným v príslušnej Zmluve o dielo sprístupniť internetovú prezentáciu Objednávateľovi na jeho webhostingu v čo najkratšom technicky možnom čase, ale však najneskôr do 48 hodín od zaplatenia tejto sumy.

6.2.3. Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť Objednávateľa na možnú nezhodu softvéru alebo iných komponentov jemu dodaných Objednávateľom so softvérom alebo komponentmi, ktoré použije Zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie alebo úpravu diela. Zhotoviteľ je povinný urobiť tak vždy, ak by použitie takýchto komponentov alebo softvéru narušilo funkčnosť stránky alebo úroveň či kvalitu jej vybavenia.

6.2.4. Zhotoviteľ je povinný po zistení vady diela Objednávateľom v priebehu 10 dňovej skúšobnej doby odstrániť vadu diela bezplatne a  bez zbytočného odkladu. Počas procesu ostráňovania vád diela skúšobná doba spočíva a opätovne začne plynúť odstránením všetkých vád Zhotoviteľom.

6.3. Práva Objednávateľa

6.3.1. Objednávateľ má právo priebežne sa informovať, v akom štádiu sa zhotovenie diela nachádza.

6.3.2. Objednávateľ má právo výslovne požiadať o vymazanie prístupu zhotoviteľa k administrátorskému účtu diela. Objednávateľ v takom prípade znáša dôsledky vo forme komplikácií, ku ktorým môže prípadne dôjsť.

6.4. Povinnosti Objednávateľa

6.4.1. Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály – obrazové, zvukové alebo zvukovoobrazové materiály, texty, popisy, obrázky, programy alebo prezentácie v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom čase.

6.4.2. Objednávateľ je povinný  bez zbytočného odkladu reagovať na výzvy zhotoviteľa k spolupráci. V opačnom prípade sa bude predlžovať dodacia doba a navyšovať cena diela spôsobom uvedeným v časti III. článku 6 Zmluvy o dielo, ktorú Zmluvné strany uzavreli.

6.4.3. Objednávateľ je povinný rešpektovať ochranu autorských práv, ktorá sa viaže na materiály, ktoré chce využiť ako podklad pre zhotovenie diela a za tieto materiály nesie zodpovednosť.

6.4.4. Objednávateľ je povinný riadne a včas zaplatiť cenu diela spôsobom, aký je uvedený v Zmluve o dielo, ktorú Zmluvné strany uzavreli.

6.4.5. Objednávateľ je povinný dielo po odovzdaní riadne preskúšať počas skúšobnej lehoty v rozsahu 10 pracovných dní, ktorá začína plynúť dňom odovzdania diela a bezodkladne informovať zhotoviteľa o prípadných zistených vadách. Na neskôr zistené vady sa nebude prihliadať.

6.4.6. Objednávateľ má povinnosť dodržiavať ustanovenia Zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dbať na to, aby pri ďalšom využití diela boli osobné údaje fyzických osbôb spracúvané len spôsobom ustanoveným vyššie uvedeným predpisom a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

7. Ochrana údajov

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a osobné údaje, ktoré sú uvedené v uzatvorenej Zmluve o dielo, jej prílohách alebo dodatkoch, ako aj informácie poskytované Zmluvnými stranami navzájom v súvislosti s plnením Zmluvy o dielo, sú dôvernými informáciami (ďalej len „Dôverné informácie“). Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách.

7.2.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú tretím osobám, ani im neumožnia prístup k takýmto informáciám, a zároveň nevyužijú tieto informácie za iným účelom, ako je plnenie povinností podľa uzatvorenej Zmluvy o dielo.

8. Autorské práva

8.1. Zhotoviteľ nie je majiteľom implementovaného softvéru v prípade tvorby eshopu, web stránky a implementácie email marketingového systému. Zhotoviteľ poskytuje služby implementácie open source softvéru (nastavenie, inštalácia, zmeny), ktoré mu povoľuje príslušná licencia softvéru.

8.2. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií a iných zdrojov) dodaných objednávateľom nesie Objednávateľ.

8.3. Objednávateľ zaplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučné právo používať dielo spôsobom, na ktorý sa tento druh diela obvykle používa.

8.4. Kúpou diela je povolená inštalácia diela na jednu doménu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím osobám bez predošlého písomného súhlasu Objednávateľa.

8.5. Zhotoviteľ je oprávnený používať obrazové snímky a náhľady zobrazujúce vytvorenú webovú stránku podľa tejto zmluvy na vlastné marketingové účely a využívat internetovú stránku ako referenciu.

9. Zodpovednosť za škodu a vady diela

9.1.  V čase zhotovovania diela je vlastníkom diela Zhotoviteľ, ktorý  v priebehu tejto doby znáša zodpovednosť za škodu.

9.2. Ak dôjde k prebratiu diela Objednávateľom, týmto úkonom naňho spoločne s vlastníckym právom prechádza aj zodpovednosť za škodu.

9.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah diela, ktorý bol vytvorený na základe podkladov, ktoré za účelom zhotovenia diela dodal Objednávateľ.

9.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.

9.5. Skúšobná doba na zistenie prípadných vád trvá 10 kalendárnych dní a začína sa dňom, kedy došlo k odovzdaniu diela Zhotoviteľom Objednávateľovi.

9.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sú spôsobené programami, prezentáciami, zvukovými alebo zvukovoobrazovými záznamami dodanými objednávateľom za účelom zhotovenia diela.

9.7. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za vady diela, ktorých odstránenie by malo za následok porušenie autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva.

9.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa, ich obsah a taktiež nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv, ktoré môže nastať použitím dodaných podkladov.

9.9. Zhotoviteľ rovnako nezdopovedá za prípadné porušenie autorských práv pri využití podkladov, ktoré na podnet Objednávateľa obstará za účelom zhotovenia diela.

9.10. Na požiadavky na zmenu obsahu diela, jeho aktualizáciu, úpravu, programové vybavenie alebo zmeny na prezentáciách, fotografiách, zvukových alebo zvukovoobrazových záznamoch po uplynutí skúšobnej doby sa bude pozerať ako na novú objednávku na zmenu alebo úpravu diela.

9.11. V prípade využívania webhostingu, ktorý poskytuje Zhotoviteľ, zhotoviteľ negarantuje 100 % dostupnosť služieb a nenesie zodpovednosť za stratené dáta alebo škody spôsobené výpadkom. Dôvodom je fakt, že Zhotoviteľ využíva externého dodávateľa týchto služieb, a teda dáta nie sú uložené priamo na serveroch Zhotoviteľa.

9.12. V prípade využívania webhostingu, ktorý poskytuje osoba odlišná od Zhotoviteľa, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené zmenou konfigurácie webhostingu, rovnako ako za kolísanie rýchlosti načítavania.

9.13. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym používaním diela, napríklad v prípade pozmenenia alebo inej úpravy diela Objednávateľom.

9.14. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté zneužívaním diela objednávateľom napríklad za účelom rozosielania spamu apod.

10. Rozhodné právo a riešenie sporov

10.1. Právne vzťahy Zhotoviteľa a Objednávateľa sú upravené predovšetkým týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

10.2. Práva a povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.3. Právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že objednávateľ nie je občanom SR, nemá na území SR sídlo, bydlisko ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky.

10.4. Vzájomné spory medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je Objednávateľ povinný riešiť prednostne so Zhotoviteľom v záujme vyriešenia sporu vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je objednávateľ oprávnený predložiť spor miestne alebo vecne príslušnému súdu.

11. Záručná doba

11.1. Záručná doba na dielo je 12 mesiacov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Záručná doba začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po 10 dňovej skúšobnej dobe.

11.2. Záruka sa na dielo nevzťahuje v prípade, ak Objednávateľ svojpomocne upravil súčasti zdrojového kódu diela bez predchádzajúceho upozornenia Zhotoviteľa a následného schválenia tohto postupu Zhotoviteľom.

11.3. Trvanie Zmluvy o dielo, ukončenie Zmluvy o dielo

11.4 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy ak :

 • Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi obrazový, zvukový alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisy, obrázky, programy alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na zhotovenie diela, jeho úpravu, zmenu alebo na dokončenie diela, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním alebo účelom, na ktorý majú byť použité, porušujú právne predpisy SR, platné medzinárodné právne predpisy, ktorými je SR viazaná, právne predpisy EÚ alebo ktorých obsah, vyhotovenie alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi.
 • Objednávateľ napriek predchádzajúcej písomnej výzvbe porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
 • po predošlom upozornení Objednávateľa na možnú nezhodu softvéru alebo iných komponentov dodaných Objednávateľom so softvérom alebo komponentmi potrebnými na vyhotovenie, úpravu alebo zmenu diela, ak by takáto nezhoda mohla spôsobiť narušenie podstatných úžitkových vlastností diela, jeho funkčnosť, kvalitu zobrazenia alebo funkčnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe stránky, objednávateľ na použití takého softvéru naďalej trvá.

11.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak:

 • Zhotoviteľ riadne neodovzdal dielo v dohodnutej lehote.
 • Zhotoviteľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy.

12. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ je povinný vydať nové všeobecné obchodné podmienky 7 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti a v tej istej lehote ich zverejniť na svojej webovej stránke. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť bez súhlasu Objednávateľa tieto obchodné podmienky a/alebo cenník poskytovaných služieb. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 2.2.2015

V Košiciach 2.2.2015